Pokličite nas (041) 662-504    


Splošni pogoji

Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje

Splošni pogoji in navodila so sestavni del vseh naših aranžmajev in so kot priloga v katalogih in cenikih. Potnik je ob podpisu pogodbe seznanjen s splošnimi pogoji in navodili in z njimi nepreklicno soglaša.

PRIJAVE
Prijave za potovanje sprejema turistična agencija EUROPA PARTNER d.o.o. in vse pooblaščene agencije v smislu pogojev navedenih v programu potovanja. Ob prijavi TA EUROPA PARTNER in potnik skleneta pogodbo (prijavnico). Potnik izpolni prijavni dokument, ki je hkrati tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o potnikovem turističnem aranžmaju ali pa se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi mora potnik navesti vse podatke in predložiti vse dokumente, ki jih zahteva program potovanja in vplačati prijavnino v višini 30% od celotnega aranžmaja ter stroške rezervacije v višini 15, 00 EUR na prijavnico (voucher) oz. 25, 00 EUR pri potovanjih, pripravljenih po naročilu. V primeru odloga plačila s čeki ali ostalimi plačilnimi sredstvi se strošek rezervacije zviša za stroške obdelave plačilnih sredstev (točne informacije na prodajnem mestu). Če je udeleženca potovanja prijavila pravna oseba, je to lahko tudi naročilnica, telefax, e-mail, vendar mora biti le ta potrjen z naše strani, stroški rezervacije pa so enaki kot pri fizičnih osebah. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja navedenih v Splošnih pogojih. Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oz. podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje kateregakoli izmed navedenih podatkov. Če v katalogu ne najdete željenega objekta, vam bomo z veseljem posredovali rezervacijo po vaši želji. Pri rezervaciji »po vaši želji« je potrebno položiti 30, 00 EUR (za rezervacijo 10 dni pred odhodom pa 30% predvidene vrednosti aranžmaja) kot garancijo za izvedbo rezervacije. V primeru vaše potrditve se vam vplačan znesek upošteva v dobro pri dokončnem plačilu, v primeru, da pa si premislite in rezervacije ne potrdite, denar zadržimo kot strošek izvedbe rezervacije. Za vsako spremembo že potrjene rezervacije aranžmaja je potrebno plačati 15, 00 EUR.

PLAČILO
Ob prijavi potnik plača 30% cene aranžmaja, kot prijavnino, razliko do polne cene pa je treba plačati najkasneje 14 dni pred odhodom. Za plačilo potovanja lahko veljajo posebne plačilne ugodnosti, za katere pa je potrebno skleniti posebno pogodbo, ki jih podrobno določa. Zaključene skupine imajo lahko tudi drugačne plačilne pogoje.

CENE
Cena potovanja je določena in objavljena v programi in je izračunana na dan objave. Cene so izražene v EUR. Organizator lahko v programu predvidi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini, neposredno tuji osebi, na način, ki je zapisan v programu. V tem primeru potnik uveljavlja svoje zahtevke neposredno pri tuji osebi. Agencija si pridržuje pravico do spremembe cene potovanja v primeru, če nastanejo spremembe v tečaju, menjalnem tečaju, spremembe cen prevozov ali ob manjšem številu potnikov, kot je navedeno pri vsakem programu. O zvišanju cene lahko agencija obvesti potnika pisno ali ustno. Soglasje kupca ni potrebno za zvišanje cene aranžmaja do 10%. V kolikor pa podražitev preseže 10%, ima kupec pravico razdreti pogodbo, ne da bi mu bilo potrebno plačati odškodnino. Prav tako si pridržujemo pravico do popravka cen in informacij objavljenih v ceniku, ki bi nastale zaradi velikega števila cenovnih in terminskih podatkov ali tiskarskih napak.

STORITVE VŠTETE V CENO ARANŽMAJA
Če ni v programu drugače določeno, so v ceno aranžmaja vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve navedene v programu ter organizacija potovanja. Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega aranžmaja za odraslo osebo za nastanitev v dvoposteljni ali troposteljni sobi.

POSEBNE STORITVE
Posebne storitve so storitve, ki niso vključene v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, dodatni izleti, …) ali pa so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine, …), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu drugače določeno. Če so pri posameznem aranžmaju razpisane posebne oz. dodatne storitve, jih potnik doplača k ceni aranžmaja ob prijavi na prijavnem mestu . Število potnikov, ki je potrebno za izvedbo izleta, je navedeno v programu. V primeru posamezne prijave za potovanje, lahko potnik prepusti agenciji, da se mu potrudi najti partnerja oz. potnika na istem potovanju, s katerim bo delil sobo. Ne glede na omenjeno, pa mora posamezno prijavljeni potnik ob prijavi plačati doplačilo za 1/1 sobo. V primeru, da se posamezno prijavljenemu potniku najde sopotnik, se potniku vrne doplačilo za 1/1 sobo.

POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBE ARANŽMAJA
Če potnik ali pravna oseba odpove potovanje, kar potrdi pisno na mestu prijave, si agencija pridržuje pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved:
do 30 dni pred odhodom 10% cene aranžmaja
29 do 22 dni pred odhodom 20% cene aranžmaja
21 do 15 dni pred odhodom 30% cene aranžmaja
14 do 10 dni pred odhodom 50% cene aranžmaja
9 do 1 dan pred odhodom 80% cene aranžmaja
od 24 ur pred odhodom in po odhodu 100% cene aranžmaja
oz. za potovanja z letalom ali križarjenja:
do 45 dni pred odhodom 10% cene aranžmaja
44 - 35 dni pred odhodom 50% cene aranžmaja
34 - 9 dni pred odhodom 80% cene aranžmaja
8 dni do pričetka opravljanja storitve 100% cene aranžmaja

Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih Europa Partnerju narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. Ob ustni odpovedi potovanja mora potnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi prodajalec. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta se šteje, kot da potovanja ni odpovedal. Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje samo na svojo željo, na osnovi pisne izjave o prekinitvi. V primeru prekinitve potovanja, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov.

ODSTOPNINA – RIZIKO ODPOVEDI
Če potnik ob prijavi predvidi možnost, da se zaradi določenih okoliščin potovanja ne bo udeležil, lahko v agenciji vplača odstopnino. Sporazum o odstopnini velja v primeru bolezni, smrti ali nesreče njega samega ali njegovih ožjih sorodnikov (starši, otroci, zakonec). Odstopnina se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila. Višina odstopnine se določa letno in znaša 5% cene aranžmaja. Odpoved potovanja mora potnik javiti agenciji takoj oz. najkasneje 24 ur od nastopa vzroka odpovedi. Kadar je razlog za odpoved potovanja tako poslabšanje zdravstvenega stanja potnika ali njegovega svojca (sorodstveno razmerje mora biti razvidno iz ustreznega dokumenta), ki potniku onemogoča potovanje, mora predložiti zdravniško spričevalo oz. potrdilo, ki mora vsebovati naslednje podatke: datum poslabšanja zdravstvenega stanja kratko anamnezo bolezni, ki je zavarovancu onemogočila potovanje vrsto terapije podatek, da bolniški stalež sovpada z začetkom poslabšanja zdravstvenega stanja.

Ne glede na plačano odstopnino ima organizator, v primeru potnikove odpovedi potovanja, pravico do povrnitve administrativnih stroškov oz. stroškov rezervacije, ki znašajo 15, 00 EUR po voucherju oz. napotnici. S programom se lahko posebej določi drugačna višini odstopnine oz., da odstopnina ni mogoča. Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in najkasneje 24 ur pred odhodom (obvezno pa v okviru rednega delovnega časa agencije) ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. V primeru, da potnik odpove potovanje zaradi višje sile, pa ni plačal odstopnine, ima Europa partner pravico do povračila vseh svojih stroškov, razliko pa vrne potniku.. Pri uveljavljanju odpovednega rizika znaša potnikova soudeležba 10% cene aranžmaja (potniku se torej vrne 90% cene aranžmaja).

OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA
Organizator je dolžan nuditi storitve predvidene v programu in skrbeti za pravice in interese potnika, v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. To velja za lastne storitve, kot tudi za posredovanje storitev tretjih oseb (hoteli, ogledi, prevozi, …).

ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA
Potovanje lahko organizator odpove v primeru nezadostnega števila prijav (min število prijav je navedeno v programu), administrativnih ukrepov ali višje sile. Agencija o tem potnika obvesti najkasneje 7 dni pred odhodom. V navedenih primerih organizator ne plača nobenih odškodninskih zahtevkov, ima pa pravico program spremeniti, če to določajo okoliščine tehnične narave. Agencija ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi kakršnekoli višje sile, ki bi nastopila med potekom programa. V tem primeru lahko agencija zagotovi storitve v spremenjeni obliki, v skladu z možnostmi. Pridržujemo si pravico, da v primeru premajhnega števila prijavljenih potnikov nadomestimo slovensko govorečega lokalnega vodnika s hrvaško, nemško ali angleško govorečim o čemer potnike obvestimo pred odhodom. V primeru Europa partnerjeve odpovedi potovanja potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. Organizator lahko zamenja po pogodbi dogovorjeno nastanitev, kar se lahko zgodi tudi šele na kraju samem, vendar le z nastanitvijo enake ali višje kategorije ter na lastne stroške. Prav tako agencija ni odgovorna za spremembe letalskega voznega reda (tako v rednem kot v charterskem prometu), kar se lahko zgodi tudi tik pred odhodom. Pridržujemo si pravico do spremembe letalskega in ladijskega prevoznika in domicilnega letališča ali pristanišča, morebitne zamude ali ostale spremembe prevoznikov pa so izključno v pristojnosti letalskih in ladijskih prevoznikov.

INFORMACIJE
Ustne informacije, ki jih potnik dobi na prodajnem mestu, ne obvezujejo organizatorja bolj, kot navedbe v ponudbi ali programu potovanja.

REKLAMACIJE
Če pride do nepopolne izvedbe storitev, navedenih v programu, potnik lahko zahteva sorazmerno odškodnino, s pismeno pritožbo po naslednjem postopku: potnik mora v kraju samem reklamirati neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja, v njegovi odsotnosti pa ponudniku storitve ali na poti, kar je kasneje tudi dokazno gradivo o pravočasni reklamaciji že na samem potovanju če vzroka pritožbe ni mogoče odpraviti, potnik s predstavnikom sestavi pisno potrdilo najkasneje v 60 dneh po zaključenem aranžmaju mora predati svojo pisno pritožbo na prodajnem mestu, kjer se je prijavil, ter priložiti pisno potrdilo s podpisom predstavnika in morebitne račune za dodatne stroške organizator je dolžan izdati pisno odločbo k navedeni pritožbi v 8 dneh po njenem sprejemu oz., če potnik ni priložil vseh potrebnih dokumentov, v roku, potrebnem za njihovo pridobitev Maksimalno nadomestilo po pritožbi lahko doseže znesek cene aranžmaja. S tem se izključuje pravica kupca do nadomestila idealne škode.

POTNE LISTINE
Potni listi in vize ter ostali dokumenti, potrebni za potovanje, so skrb vsakega potnika in zato organizator odklanja vsako odgovornost, če mora potnik zaradi neurejenih dokumentov potovanje prekiniti ali sploh ne more potovati. Potnik nosi enake stroške, kot če bi se potovanja udeležil. Potnik je dolžan pridobiti vizume za države, v katere potuje in za katere so vizumi potrebni. Če pa potnik te obveznosti ne izpolni, Europa partner ravna po določilih o odpovedi potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum Europa partner, le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Posredovanje pri pridobitvi vizuma se plača posebej in ni všteto v ceni potovanja, v primeru odpovedi potovanja pa se teh stroškov potniku ne vrača.

IZGUBA DOKUMENTOV
V primeru, da potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le ti ukradeni, so pa potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik priskrbi nove na lastne stroške. Pri urejanju formalnosti v zvezi z dokumenti se lahko za pomoč obrne na vodjo potovanja oz. predstavnika agencije. Če pa moram potnik zaradi izgube ali kraje prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega potovanja.

DEVIZNI IN CARINSKI PREDPISI
Potnik, ki potuje v tujino, je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise. Če mu je zaradi prekrška prepovedano nadaljevanje potovanja, gredo vsi stroški v potnikovo breme.

ZDRAVSTVENI PREDPISI
Potnik, ki potuje v deželo, za katero Svetovna zdravstvena organizacija predpisuje cepljenje, se mora cepiti in dobiti ustrezen dokument (»rumena knjižica«). Potnik ima pravico do zdravstvene zaščite v domovini in tujini v obsegu in na način, ki je določen s predpisi Zavoda za zdravstveno varstvo, ki je na območju, kjer je potnik redno zdravstveno zavarovan. V državah brez konvencije o zdravstveni zaščiti, nosi potnik stroške zdravljenja sam. V primeru odpovedi potovanja se stroškov cepljenja potniku ne vrača.

PRTLJAGA
Brezplačen je prevoz prtljage do teže, ki jo določa prevoznik. Agencija ne prevzema odgovornosti za izgubo, krajo ali poškodbe na prtljagi. Svoje odškodninske zahtevke z ustreznimi dokumenti je potrebno dostaviti direktno prevozniku ali hotelirju, ki rešuje vašo reklamacijo.

PRODAJA OZ. POSREDOVANJE ARANŽMAJEV
Europa partner ne odgovarja za storitve na programih, kjer ne nastopa kot organizator, ampak zgolj kot posrednik pri sklenitvi pogodbe o organiziranju potovanja. V takih primerih odgovarja zgolj za informiranje oz. posredovanje. Od organizatorja prejete informacije preda potniku. Pogoji prijave, plačila in morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji organizatorja. Šteje se, da Europa partner prodaja tovrstne programe v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo ureja potnik z organizatorjem programa, Europa partner pa lahko v reševanju posreduje oz. potniku ali organizatorju ponudi pomoč pri posredovanju.

TELEFONSKA PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV OZ. POTOVANJ
V primeru telefonske prodaje turističnih aranžmajev se pogodba šteje za sklenjeno s posredovanjem številke kreditne kartice oz. v primeru dogovora o plačilu s položnico ali plačilu v poslovalnici, s posredovanjem osebnih podatkov potnika in ostalih udeležencev. Potnik je dolžan v tem primeru plačati naročeno storitev na podlagi številke rezervacije v roku 3 dni od izvršene prijave, razen če ni določen oz. dogovorjen daljši oz. krajši rok. V primeru, da potnik ne plača v tem roku, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošni pogojev in ponudbe v tistem trenutku, ko je telefonsko naročil turistični aranžma oz. potovanje.

PRODAJA TURSTIČNIH ARANŽMAJEV OZ. POTOVANJ PO INTERNETU
V tem primeru veljajo splošni pogoji in navodila, ki so objavljeni na internetni strani. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in navodil za potovanje tisti trenutek, ko je naročil posamezno Europa partnerjevo storitev preko interneta. Bistven pogoj za veljavnost prijave je plačilo celotne storitve v roku 3 dni po posredovanju naročila oz. prijave, razen če ni določen drugačen rok. V primeru, da v navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da ni bila nikoli naročena.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
EUROPA PARTNER vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma v skladu s pravicami in obveznostmi iz Splošne uredbe o varstvu podatkov Evropske unije. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi Ta Europa partner in njegovih poslovnih partnerjev. V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.
Enako velja za uporabnike spletne strani www.europapartner.si
Varstvo vaših osebnih podatkov nam je zelo pomembno, zato vam skupaj s kvalitetnimi vsebinami zagotavljamo tudi vašo pravico, da sami odločate o uporabi svojih podatkov. Na tem mestu bi vas želeli seznaniti s politiko varovanja osebnih podatkov v TA Europa partner. Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih upravljavec zbira od potnikov in uporabnikov spletne strani www.europapartner.si.

Kazalo
1. Upravljavec zbirke osebnih podatkov
2. Kategorije osebnih podatkov
3. Nameni obdelave osebnih podatkov
4. Čas hrambe
5. Varovanje osebnih podatkov
6. Pravice uporabnikov
7. Pogodbeni obdelovalci in območje hrambe
8. Uporaba piškotkov
9. Navodila za urejanje piškotkov v posameznih brskalnikih
10. Pravno obvestilo

1. Upravljavec zbirke osebnih podatkov
Europa partner d.o.o., Osojnikova cesta 21, 2250 Ptuj
Pooblaščena oseba v zvezi z varovanjem osebnih podatkov vam je dosegljiva na info@europapartner.si
Kot prejemnik oz. uporabnik dovolim upravljavcu zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov

2. Kategorije osebnih podatkov
Pridobljeni podatki potnikov, ki jih je upravljavec pridobil za namene izvajanja pogodbe in jih upravljavec zbirke osebnih podatkov hrani so:
• e-poštni naslov;
• ime in priimek ter naziv oz. spol;
• naziv podjetja;
• fizični naslov;
• telefon;
• GSM;
• rojstni podatki;
• podatki o osebnem dokumentu;
• pretekla povpraševanja, nakupi, računi, podporni zahtevki;

Pridobljeni podatki uporabnikov spletne strani www.europapartner.si in e-novic, ki jih hrani upravljavec zbirke osebnih podatkov:
• e-poštni naslov;
• katera sporočila je uporabnik odprl in katere povezave je v sporočilih kliknil;
• katere strani je obiskal na portalu;
• pretekla povpraševanja, nakupi, računi, podporni zahtevki;
• IP naslovi uporabnika in ID-ji piškotkov;
• katere strani je obiskal na portalu;

3. Nameni obdelave osebnih podatkov
Upravljavec Europa partner d.o.o., Osojnikova cesta 21, 2250 Ptuj bo podatke, ki jih je pridobil od potnikov in uporabnikov spletne strani www.europapartner.si, uporabljal za naslednje namene:
• za izvajanje pogodbe;
• za komuniciranje z naročniškim oz. (pred)pogodbenim razmerjem;
• za izvedbo nagradnih iger;
• statistične in tržne analize; sledenje klikom in odpiranjem e-mailov ter klikom na spletni strani za segmentacijo in prilagajanje vsebine e-mailov;
• obveščanje in pošiljanje e-novic, člankov, obvestil o dogodkih po e-pošti ;
• neposredno trženje in pošiljanje ponudb po SMS/MMS, e-mailu in notifikacijskih sporočilih, klasični pošti, na spletni strani in mobilnih aplikacijah ter opravljanje telefonskih klicev;
• segmentiranje, profiliranje in avtomatizirano obdelavo z namenom oblikovanja prilagojenih sporočil in ponudb, ki bodo bolj relevantna uporabniku;
• prikazovanje prilagojenih oglasov na oglaševalskih platformah (Google in Facebook).
Ob poslanih elektronskih sporočilih si upravljavec zabeleži odpiranja prejetih sporočil posameznikov in klike na povezave v prejetih sporočilih. Prav tako beleži oglede in akcije na spletni strani upravljavca. Za boljše in bolj usmerjeno posredovanje ponudb ter prilagajanje sporočil oz. komunikacije zabeležene podatke avtomatsko obdeluje, analizira, profilira ter ocenjuje aktivnost in merjenje zanimanja uporabnikov.

4. Čas hrambe
Osebne podatke posameznika hranimo časovno neomejeno oz. do preklica privolitve za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo.
Če bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.

5. Varovanje osebnih podatkov
Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Zagotovil bo ustrezno organizacijsko in tehnično varovanje. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Podjetje Europa partner d.o.o. izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov.

6. Pravice uporabnikov
V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) mora upravljavec osebnih podatkov porabniku na njegovo zahtevo:
• Potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj.
• Posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.
• Dati možnost, da popravi ali dopolni svoje osebne podatke.
• Dati možnost delnega ali celotnega izbrisa osebnih podatkov.
• Dati možnost prenosa osebnih podatkov k drugemu ponudniku sorodnih storitev.
• Dati možnost delnega ali celotnega umika privolitve za obdelavo osebnih podatkov.

Upravljavec bo vašo željo po preklicu upošteval in najkasneje v 15 dneh dosledno uredil preklic soglasja z nameni obdelave osebnih podatkov.
Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu s strani upravljavca kakorkoli kršene pravice o varstvu njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pisni ugovor upravljavcu na naslov Europa partner d.o.o., Osojnikova cesta 21, 2250 Ptuj ali poda pritožbo pri nadzornem organu (Informacijskem pooblaščencu v Republiki Sloveniji).
Vsak porabnik ima možnost, da se enostavno z enimi klikom v nogi prejetega e-mail sporočila odjavi od prejemanja sporočil ali pa pošlje e-mail z odjavo na info@europapartner.si ali z odgovorom na konkretno prejeto e-mail sporočilo.

7. Pogodbeni obdelovalci in območje hrambe
Upravljavec zbrane osebne podatke posreduje tudi svojim pogodbenim obdelovalcem, ki lahko podatke obdelujejo izključno v okviru upravljavčevih navodil in pooblastil in ki so s pisno pogodbo, sklenjeno z upravljavcem, zavezani k zagotavljanju ustrezne ravni varstva osebnih podatkov, in sicer: za CRM, e-mail marketing sistem in sistem za marketinško avtomatizacijo. Zbirke osebnih podatkov ponudnik hrani na območju EU ter jih ne iznaša v tretje države.
Upravljavec lahko posreduje osebne podatke digitalnim oglaševalskim platformam (Google, Facebook, LinkedIn in podobno) in uporablja njihove piškotke, ki upravljavcu omogočajo oblikovanje bolj natančnih segmentov, prikazovanje ciljanih oglasov in ponovno trženje. S tem uporabnik dobi bolj relevantne oglase na teh platformah s strani upravljavca. Pri tem gre lahko za iznos podatkov pogodbenemu obdelovalcu izven EU.

8. Uporaba piškotkov
Kot uporabnik spletne strani www.europapartner.si se strinjate, da se vam v računalnik naložijo piškotki (ang. cookies) za zagotavljanje delovanja vseh funkcij spletne stani, spletno analitiko in napredno oglaševanje. Naložijo se naslednji piškotki:
– Google Analytics piškotki za analitične namene;
– Facebook piškotki za ponovno trženje in oglaševanje;
– Google piškotki za ponovno trženje in oglaševanje;
– Addthis piškotki za prikazovanje gumbov za deljenje na socialnih omrežjih in pojavnih oken ter izpostavitev;
– Piškotki marketing automation orodja za spremljanje dejavnosti uporabnika na spletni strani.
Piškotki omogočajo, da se določene vsebine ali funkcije aplikacije prilagodijo za določenega obiskovalca, glede na njegove izbire ali preference ali glede na lastnosti njegove terminalske opreme. Piškotki za analitične namene omogočajo stalno izboljševanje spletnega mesta.

9. Navodila za urejanje piškotkov v posameznih brskalnikih:
· Google Chrome
· Internet Explorer
· Safari
· Firefox
· Opera

10. Pravno obvestilo
Vse vsebine, objavljene na www.europapartner.si, so last podjetja Europa partner d.o.o. Brez dovoljenja podjetja Europa partner d.o.o. se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način. Europa partner d.o.o. ni odgovoren za morebitne težave pri delovanju spletne strani. Europa partner d.o.o. si pridržuje pravico do morebitnih napak in sprememb vsebin, objavljenih na www.europapartner.si

UPORABA PODATKOV
Europa partner d.o.o. vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi TA Europa partner in njegovih poslovnih partnerjev. V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

POSEBNA DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV
Izvlečki po Zakonu o varstvu potrošnikov - 1, ki se nanašajo na organizacijo turističnih aranžmajev (veljavno od 15.01.2008): Uporaba: Zakon se nanaša izključno na potrošnike. Obseg uporabe: zakon se nanaša izključno na paketne turistične aranžmaje in ne na druge turistične storitve:
- možnost odpovedi potovanja zaradi premajhnega števila prijavljenih udeležencev
- obvestilo potnikom najkasneje 7 dni pred odhodom
- dvig cene - zaradi sprememb cen goriv, tarif, menjalnih tečajev - obveščena stranka 20 dni pred odhodom, možnost odstopa s strani stranke, če je povečanje višje od 10% vrednosti aranžmaja
- rok za reklamacijo - 60 dni od konca potovanja
- 1. odgovor na reklamacijo - 8 dni po prejemu reklamacije
- menjava stranke na željo stranke - 8 dni pred odhodom, če je možno spremembo urediti - na stroške stranke.
- Neuradno prečiščeno besedilo je dostopno na naslednji povezavi - Določila Zakona o varstvu potrošnikov.

SPORI
Za vse spore je pristojno sodišče na Ptuju.

Ptuj, 30.06.2018

TURISTIČNA AGENCIJA EUROPA PARTNER d.o.o.